Regulamin

 • Akceptacja Warunków Korzystania z Portalu

  Niniejsze warunki korzystania są zawarte przez i pomiędzy Użytkownikiem a Wiemy XYZ (“Portal”, “my” lub “nas”). Poniższe warunki, wraz z Polityką Praw Autorskich, Polityką Prywatności i innymi dokumentami wyraźnie włączonymi przez odniesienie (określane jako “Warunki Korzystania z Usług”), regulują dostęp do i korzystanie z WIEMY.XYZ i innych właściwości internetowych WIEMY.XYZ, w tym treści, funkcjonalności i usług oferowanych na lub za pośrednictwem WIEMY.XYZ (“Strona”), czy jako gość lub zarejestrowany użytkownik.

  Prosimy o uważne przeczytanie Warunków Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając ze strony internetowej, akceptujesz i zgadzasz się być związany i przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usługi i naszej polityki prywatności, włączone tutaj przez odniesienie. Jeśli nie chcesz zgodzić się na niniejsze Warunki Korzystania z Usług lub Politykę Prywatności, nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z Portalu.

  Niniejszy Portal jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z tej Strony, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z WIEMY.XYZ i spełnia wszystkie powyższe wymagania dotyczące kwalifikowalności. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z Portalu.

  Należy pamiętać o Polityce prywatności i Polityce praw autorskich, które są włączone do niniejszych Warunków korzystania z Serwisu przez odniesienie.

  Zmiany w Regulaminie

  Możemy zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki Korzystania z Usług od czasu do czasu według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszystkich dostępów i korzystania z Portalu w późniejszym czasie. Dalsze korzystanie z Portau po opublikowaniu zmienionych Warunków Korzystania z Usług oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na te zmiany. Oczekuje się, że będziesz często sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one wiążące dla Ciebie.

  Dostęp do Portalu i bezpieczeństwo konta

  Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszego Portalu, a także wszelkich usług lub materiałów dostarczanych przez nas na Portalu, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Portalu jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Portalu lub całego Portalu dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

  Użytkownik jest odpowiedzialny za:

  • Dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Portalu.
  • Zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Portalu za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków Korzystania z Usług i przestrzegają ich.

  Aby uzyskać dostęp do Portalu lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Portalu jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podawanych na Portalu. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podajesz w celu rejestracji na Stronie lub w inny sposób, w tym, ale nie tylko, poprzez korzystanie z jakichkolwiek funkcji interaktywnych na Stronie, podlegają naszej Polityce Prywatności, a Ty wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

  Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować te informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać żadnej innej osobie lub podmiotowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego konto jest osobiste i zgadza się nie zapewniać innym osobom dostępu do tego Portaly lub jej części przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie były w stanie zobaczyć lub zapisać hasła lub innych danych osobowych.

  Mamy prawo do wyłączenia każdej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego przez Ciebie lub dostarczonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi.

  Prawa własności intelektualnej

  Strona internetowa i jej cała zawartość, cechy i funkcjonalność (w tym, ale nie tylko, wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością WIEMY XYZ, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.

  Niniejsze Warunki Korzystania z Usług pozwalają użytkownikowi na korzystanie z serwisu wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, pobierać, przechowywać ani przekazywać żadnych materiałów zawartych na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem poniższych przypadków:

  • Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie wyświetlanych treści na stronie internetowej w związku z dostępem i przeglądaniem tych materiałów.
  • Użytkownik może przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu poprawy jakości wyświetlania.
  • Użytkownik może wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron Portalu na własny, niekomercyjny użytek, a nie w celu dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.
  • Jeśli udostępniamy aplikacje desktopowe, mobilne lub inne do pobrania, możesz pobrać jedną kopię na każdy ze swoich komputerów lub urządzeń mobilnych wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem, że zgadzasz się na przestrzeganie naszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla takich aplikacji.
  • Tam, gdzie udostępniamy funkcje mediów społecznościowych z pewną zawartością na Wiemy XYZ, możesz podejmować takie działania, które są możliwe dzięki tym funkcjom.

  Użytkownikowi nie wolno:

  • Modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z tej strony.
  • Usuwać lub zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej strony.

  Jeśli użytkownik chce wykorzystać materiały zamieszczone na Portalu w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie, powinien skierować prośbę pocztą elektroniczną.
  Jeśli użytkownik drukuje, kopiuje, modyfikuje, pobiera lub w inny sposób wykorzystuje lub zapewnia innym osobom dostęp do jakiejkolwiek części Portalu z naruszeniem Warunków korzystania z usługi, prawo użytkownika do korzystania z Portalu zostanie natychmiast wstrzymane, a użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zostały wykonane. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Portalu lub jakiejkolwiek zawartości Portalu nie są przenoszone na użytkownika, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez WIEMY XYZ. Każde użycie Portalu, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze Warunki korzystania z usługi, stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usługi i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

  Znaki towarowe

  Nazwa WIEMY XYZ, terminy “WIEMY XYZ”, “SEKCJA KOMENTARZY INTERNETOWYCH”, logo WIEMY XYZ oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi WIEMY XYZ lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Użytkownik nie może używać tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody WIEMY XYZ. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na tej stronie są znakami towarowymi ich właścicieli.

  Zabronione użytkowanie

  Użytkownik może korzystać z Portalu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu:

  • W jakikolwiek sposób, który naruszałby jakiekolwiek obowiązujące prawo Rzeczpospolitej Polski oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Do celów wykorzystywania, krzywdzenia lub prób wykorzystywania lub krzywdzenia osób nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami, proszenie o podanie informacji umożliwiających identyfikację lub w inny sposób.
  • Wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania, pobierania, używania lub ponownego wykorzystywania materiałów, które nie są zgodne ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach korzystania z usługi.
  • rzekazywania lub zlecania wysyłania niechcianych materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym “niechcianej poczty”, “łańcuszków”, “spamu”, oznaczania przypadkowych użytkowników w postach na osi czasu, spamu naśladowczego lub innych podobnych form nagabywania.
  • Podszywanie się lub próby podszywania się pod WIEMY XYZ lub pracownika WIEMY XYZ, lub podszywanie się pod innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot w celu, który ewidentnie ogranicza wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń.
  • Angażowania się w jakiekolwiek inne działania, które, zgodnie z ustaleniami WIEMY XYZ, mogą skutkować fizycznym uszkodzeniem ciała lub nękaniem pozasieciowym („offline”) WIEMY, poszczególnych użytkowników WIEMY XYZ lub innych osób, lub narażać ich na odpowiedzialność.Ponadto, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
  • Korzystać z Portalu w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić, obciążyć Portal lub zakłócić korzystanie z niego przez inne strony, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Portalu.
  • Używania robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Portalu w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na stronie.
  • Używania jakichkolwiek ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania materiałów na Portalu lub do innych celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
  • Używania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Portalu.
  • Wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
  • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać działanie jakiejkolwiek części Portalu, serwera, na którym Portal jest przechowywana, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Portalu.
  • takować Portal za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.
  • W inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie Portalu.

  Wkład użytkownika

  Portal może zawierać tablice ogłoszeń, czaty, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń, strony grupowe, wątki dyskusyjne i inne funkcje interaktywne (zwane jako “Usługi interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom (zwane jako “wpis”) treści lub materiałów (zwane “Materiałami użytkownika”) na Portalulub za jego pośrednictwem.
  Wszystkie Materiały użytkownika muszą być zgodne ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach korzystania z usługi. Wszelkie Materiały użytkownika zamieszczone w Portalu będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Dostarczając materiały na Portal użytkownik przyznaje nam, naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług oraz każdemu z ich i naszych licencjobiorców, następców i cesjonariuszy nieodwołalne, wieczyste, bezpłatne prawo do używania, ponownego publikowania, reprodukowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i w inny sposób ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu.

  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  • Jest właścicielem lub kontroluje wszystkie prawa do Wkładów Użytkownika i ma prawo do udzielenia licencji udzielonej powyżej nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług, a także każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy.
  • Wszystkie Materiały użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi.

  Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie Materiały Użytkownika, które przesyła lub udostępnia i to on, a nie WIEMY XYZ, ponosi pełną odpowiedzialność za te treści, w tym ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

  WIEMY XYZ nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność treści zamieszczanych przez użytkownika lub innego użytkownika Portalu.

  Monitorowanie i egzekwowanie; Wypowiedzenie

  Dążymy do tego, aby wolność słowa pozostała standardem moderacji treści na Portalu. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie decyzje dotyczące moderowania treści i egzekwowania niniejszych warunków korzystania z usługi nie karały użytkowników za korzystanie z ich danego przez Boga prawa do swobodnej wypowiedzi.

  Gromadzimy stosunkowo niewiele danych o naszych użytkownikach. Domyślnie uważamy, że nie powinniśmy wprowadzać żadnych uprzednich ograniczeń w stosunku do treści zamieszczanych przez użytkowników. Jednakże, biorąc pod uwagę szeroki zakres wypowiedzi, na które zezwalamy, mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy w stanie określić, czy treść jest chroniona przez ogólnie rozumianą wolność słowa, czy też nie, a ostrożność może wymagać od nas zachowania szczególnej uwagi. W związku z tym WIEMY XYZ zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do dowolnego Wkładu Użytkownika, które uzna za konieczne lub właściwe według własnego uznania, w tym następujące:

  • Podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do wszelkich Materiałów Użytkownika, które uznamy za konieczne lub stosowne według własnego uznania, w tym jeśli uznamy, że taki Materiał Użytkownika narusza nasze Warunki, w tym Standardy Treści, narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub może zagrażać fizycznemu bezpieczeństwu użytkowników Portalu lub bezpieczeństwo publiczne.
  • Podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń skierowania do organów ścigania, w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Portalu lub w przypadku zagrożenia życia.
  • Zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do całości lub części Portalu w przypadku naruszenia naszych Warunków.

  Jeśli dostęp użytkownika do Portalu zostanie odebrany lub zawieszony w związku z wypowiedzią użytkownika, która według użytkownika stanowi chronioną wypowiedź polityczną lub religijną, a użytkownik będzie w stanie wykazać, że wypowiedź użytkownika, o której mowa, była chroniona ogólnie rozumianą wolność słowa poprzez uzyskanie deklaratywnego wyroku od sądu właściwej jurysdykcji, WIEMY XYZ rozważy zezwolenie użytkownikowi na ponowne dołączenie do Portalu.

  Polityką WIEMY XYZ jest nieudostępnianie danych użytkownika żadnej osobie, chyba że na podstawie nakazu sądowego wydanego przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej lub państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem nagłych przypadków zagrożenia życia. WIEMY XYZ zastrzega sobie prawo do zmiany lub odstąpienia od tej polityki w dowolnym momencie, według własnego uznania, z lub bez powiadomienia użytkownika. Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub nakazami sądów cywilnych i karnych, żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji o osobach zamieszczających jakiekolwiek materiały na lub za pośrednictwem Portalu. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I CHRONI WIEMY XYZ I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON W TRAKCIE LUB W KONSEKWENCJI DOCHODZENIA PROWADZONEGO PRZEZ TE STRONY LUB ORGANY ŚCIGANIA.

  Nie sprawdzamy materiałów przed ich zamieszczeniem na Portalu i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów niezgodnych z prawem po ich zamieszczeniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące przekazów, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.

  Standardy Treści

  Niniejsze Standardy Treści odnoszą się do wszystkich wypowiedzi użytkowników i korzystania z Usług Interaktywnych.

  Ogólną zasadą jest, że pisemna wypowiedź, która jest chroniona jako wypowiedź polityczna, religijna, symboliczna lub handlowa zgodnie z ogólnie przyjętą wolnością słowa, będzie dozwolona w Portalu. Materiały użytkownika muszą być w całości zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami Rzeczpospolitej Polski oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Materiały Użytkownika NIE mogą:

  • Być niezgodne z prawem ani być dokonywane w celu osiągnięcia jakiegokolwiek niezgodnego z prawem celu.
  • Materiały użytkownika nie mogą pomagać, podżegać, wspierać, doradzać, nakłaniać lub zachęcać do popełnienia jakiegokolwiek bezprawnego czynu ani stanowić próby lub części spisku mającego na celu popełnienie takiego czynu. Dla uniknięcia wątpliwości, wypowiedzi, które są jedynie obraźliwe lub wyrażanie obraźliwych lub kontrowersyjnych idei lub opinii, z zasady, będą w złym guście, ale nie będą nielegalne w Rzeczpospolitej Polski oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Bezprawne grożenie.
  • Podburzania do natychmiastowego bezprawnego działania.
  • Zakłócania pracy jakiegokolwiek komputera.
  • Są obsceniczne, mają charakter seksualny lub pornograficzny. Należy pamiętać, że zwykła nagość, np. jako forma protestu lub z powodów edukacyjnych/medycznych, nie będzie podlegać tej zasadzie.
  • Naruszać patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby.
  • Naruszać praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierać materiałów, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług i naszą Polityką Prywatności.
  • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją, w celu nie chronionym ogólnie przyjętą wolnością słowa.
  • Wiąże się z działalnością komercyjną związaną z finansami, inwestycjami lub hazardem, taką jak konkursy i loterie, promocje akcji za grosze, transmisje pieniężne lub pierwsze oferty monet; lub handel żywymi lub zagrożonymi zwierzętami lub częściami zwierząt, lub czymkolwiek, co przedstawia lub zachęca do znęcania się nad zwierzętami.
  • Sprawiać wrażenia, że pochodzą one od nas lub są przez nas lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot popierane, jeśli tak nie jest.
  • Umieszczania linków do jakichkolwiek treści z wyżej wymienionych kategorii.

  Mimo, że nasze Standardy Treści, zgodnie z ogólnie przyjętą wolnością słowa, nie zakazują obraźliwych wypowiedzi, gorąco zachęcamy do zapewnienia, aby wypowiedzi Użytkowników były serdeczne i cywilizowane. Fundamentem wolnego społeczeństwa jest możliwość pokojowego rozwiązywania sporów poprzez dialog i debatę. WIEMY XYZ istnieje w celu promowania swobodnego przepływu informacji w sieci. Uważamy, że odpowiedzialne korzystanie z prawa do wolności słowa jest samo w sobie nagrodą, a z reguły najbardziej szanowani wydawcy internetowi to ci, którzy zachowują się najbardziej cywilizowanie i przedstawiają swoje argumenty w sposób najbardziej inteligentny.

  Naruszenie praw autorskich

  Jeśli uważasz, że Materiały użytkownika naruszają Twoje prawa autorskie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą praw autorskich, aby uzyskać instrukcje dotyczące wysyłania do nas zawiadomień o naruszeniu praw autorskich. Zgodnie z polityką WIEMY XYZ konta użytkowników, którzy nagminnie naruszają prawa autorskie, zostaną zlikwidowane.

  Poleganie na zamieszczonych informacjach

  Informacje prezentowane na lub za pośrednictwem Portalu są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Użytkownik opiera się na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z oparcia się na takich materiałach przez Użytkownika lub innych odwiedzających Portal lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich zawartości.

  WIEMY XYZ może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi sprawozdawcze stron trzecich. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez WIEMY XYZ, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii WIEMY XYZ. Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie odpowiadamy przed użytkownikiem lub jakąkolwiek stroną trzecią, za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

  Zmiany w Portalu

  Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość Portalu, ale jego zawartość nie musi być kompletna ani aktualna. Każdy z materiałów zamieszczonych w Portalu może być nieaktualny w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów.

  Informacje o użytkowniku i jego wizytach w Portalu

  Wszystkie informacje, które zbieramy na tym Portalu, podlegają naszej Polityce Prywatności. Korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do jego informacji zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zakupy online oraz inne warunki i zasady

  W przypadku usług zakupowych dostępnych na Portalu, wszystkie zakupy dokonywane za pośrednictwem naszego Portalu lub inne transakcje dotyczące sprzedaży usług dokonywane za pośrednictwem Portalu lub wynikające z wizyt dokonanych przez użytkownika podlegają naszym Warunkom sprzedaży.
  Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do określonych części, usług lub funkcji Portalu. Wszystkie takie dodatkowe zasady i warunki są niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

  Łączenie się z Portalem i funkcjami mediów społecznościowych

  Użytkownik może zamieścić link do Portalu, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta, ale nie może zamieścić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

  Portal może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

  • Umieszczanie linków z własnych lub niektórych witryn internetowych stron trzecich do określonych treści na Portalu.
  • Wysyłanie wiadomości e-mail lub innych komunikatów zawierających określone treści lub łącza do określonych treści na Portalu.
  • Powodowanie, że ograniczone fragmenty zawartości Portalu są wyświetlane lub wydają się być wyświetlane w witrynach internetowych użytkownika lub innych podmiotów.

  Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki są one przez nas udostępniane, wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane, a w przeciwnym razie zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji.

  Portal z której pochodzą łącza lub na której udostępniasz określone treści, musi być pod każdym względem zgodna ze Standardami dotyczącymi treści określonymi w niniejszych Warunkach.

  Użytkownik zobowiązuje się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego kadrowania lub linkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia. Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych i wszelkie linki w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego uznania.

  Linki z Portalu

  Jeśli Portal zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Dotyczy to również linków zawartych w reklamach, w tym banerów reklamowych i linków sponsorowanych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się wejść na którąkolwiek ze stron internetowych osób trzecich powiązanych z tym Portalem, robisz to całkowicie na własne ryzyko i podlegasz warunkom korzystania z tych stron.

  Ograniczenia geograficzne

  WIEMY XYZ jest Portalem kierowanym do odbiorców polskojęzycznych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej jak i poza ich terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze strony w żadnym celu, który byłby niezgodny z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Portalu będą wolne od wirusów lub innych destrukcyjnych kodów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych w celu spełnienia szczególnych wymagań w zakresie ochrony antywirusowej i dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymywanie środków zewnętrznych w stosunku do naszego Portalu w celu odtworzenia utraconych danych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU DENIAL-OF-SERVICE, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z POBIERANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI.

  UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE “JAK JEST” I “JAK DOSTĘPNE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I SUGEROWANYCH. ANI WIEMY XYZ, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z WIEMY XYZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI WIEMY XYZ, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z WIEMY XYZ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO WIEMY XYZ NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I SUGEROWANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

  POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

  Ograniczenie odpowiedzialności

  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU WIEMY XYZ, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ICH LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, URZĘDNICY LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH STRON INTERNETOWYCH Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKICH TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE SZKODY, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY OSOBOWE, BÓL I CIERPIENIE, CIERPIENIE EMOCJONALNE, UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATA DOBREJ WOLI, UTRATA DANYCH, I CZY SPOWODOWANE CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻNA JE PRZEWIDZIEĆ. POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

  Odszkodowanie

  Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić WIEMY XYZ, jego podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców usług przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami, lub opłat (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z lub związanych z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub korzystaniem przez użytkownika z Portalu, w tym, ale nie wyłącznie, z Wkładem użytkownika, korzystaniem z treści, usług i produktów Portalu w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub korzystaniem z informacji uzyskanych z Portalu.

  Całość umowy

  Warunki korzystania z serwisu, nasza polityka prywatności, nasza polityka dotycząca praw autorskich oraz wszelkie warunki sprzedaży stanowią jedyną i całkowitą umowę pomiędzy użytkownikiem a WIEMY XYZ. dotyczącą strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące strony internetowej.

  Komentarze i zastrzeżenia użytkownika

  Ta strona jest obsługiwana przez WIEMY XYZ.
  Wszelkie zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane zgodnie z warunkami naszej Polityki Praw Autorskich w sposób i za pomocą środków w niej określonych.Wszystkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne komunikaty dotyczące strony internetowej powinny być kierowane pocztą elektroniczną.

Back to top button